Politika managementu

 

Společnost Reno Šumava usiluje o to, aby neustále zlepšovala své postavení na trhu a v oboru výroby kameniva, ve stavebních činnostech a v dopravním značení byla důvěryhodným a spolehlivým obchodním partnerem, především pak vyhledávaným dodavatelem kvalitního kameniva pro stavební účely v oblasti Prachaticka.

Je v zájmu vedení společnosti i všech zaměstnanců uspokojit v nejvyšší míře požadavky zákazníků a všech zainteresovaných stran a splnit jejich očekávání.

Všechny činnosti ve firmě směřují k zjišťování a uspokojování požadavků a spokojenosti zákazníka, majitelů, zaměstnanců firmy a respektují i zájmy dodavatelů a ostatních zainteresovaných stran, a to za současného naplňování požadavků všech zákonných a jiných závazných předpisů vztahujících se k činnostem společnosti.

Řízení kvality produktu, ochrany životního prostředí a zajišťování BOZP jsou procesy, na nichž se musí podílet nejen řídící pracovníci, ale i všichni ostatní zaměstnanci firmy. Velký důraz je kladen na osobní zodpovědnost každého za dobře odvedenou práci, udržování pořádku, zmírňování nepříznivých dopadů na životní prostředí a prevenci pracovních úrazů, a tím i za zlepšování image firmy.

Řízení kvality produktu, ochrany životního prostředí a BOZP je vnímáno jako komplexní činnost, zabezpečující spolupráci se zákazníky a ostatními zainteresovanými stranami při uspokojování jejich požadavků a potřeb s cílem zajistit neustálé zlepšování kvality a zvyšování efektivity integrovaného systému managementu.

Nedílnou součástí řízení kvality produktu, ochrany životního prostředí a prevence pracovních úrazů je účinná kontrola s cílem předcházet neshodám a poskytovat dodávky a dílo bez vad a reklamací.

Jedním ze základních předpokladů pro zajištění růstu výkonnosti firmy umožňující uspokojování potřeb zákazníků a zainteresovaných stran a zvyšování jejich spokojenosti je stálé zvyšování odborné způsobilosti pracovníků.

Zajistit schopnost pružně reagovat na požadavky trhu znamená neustále sledovat vývojové trendy v oblastech působení společnosti - nové technologie, stroje a zařízení pro výrobu kameniva, dopravní značení, stavební a servisní činnosti a vytvořit tak podmínky pro všestranné zlepšování.

 

K tomu vedení přijímá tyto závazky

  • udržovat a zlepšovat zavedený systém managementu splňující požadavky ČSN EN ISO 9001:2009, ČSN EN ISO 14001:2005 a ČSN OHSAS 18001:2008
  • dodržovat požadavky právních a jiných závazných předpisů, které se vztahují k činnostem společnosti
  • vhodně angažovat a motivovat personál společnosti ke kvalitní práci, k ochraně životního prostředí a k dodržování zásad bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, zvyšovat účinnost interní komunikace a školení pracovníků
  • zajistit otevřenou a vstřícnou externí komunikaci se zákazníky a zainteresovanými stranami včetně veřejnosti a využívat ji ke zlepšení kvality výrobků a poskytovaných služeb a ke zmírnění nepříznivých dopadů činností společnosti na životní prostředí
  • zajistit bezpečné používání rizikových výrobků , chemických a nebezpečných látek a bezpečnou likvidaci jejich zbytků
  • udržovat pořádek na pracovištích jako první předpoklad úspěšné ochrany životního prostředí, zlepšování pracovního prostředí a prevence pracovních úrazů
  • vyhledávat příležitosti k zlepšování ochrany životního prostředí, havarijní připravenosti a k prevenci nepříznivých dopadů činností společnosti na životní prostředí
  • věnovat prvořadou pozornost kontrolním činnostem a využívat dosažených výsledků ke zlepšování systému managementu, kvality produktu a procesů, péče o životní prostředí a dodržování zásad BOZP


Zdeněk Harant

 

Powered by Joomla! Reno Šumava a.s. - Politika managementu
Joomla themes by Hostgator coupon